It is the continuation of a conversation that started much earlier. 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Jesus recognizes the problem of possessions for his first-century audience. He challenges people to take a position on wealth, a potential threat to God (6:24). The Persecutions Begin---1. 1 Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Matthew 9 Jesus Heals a Paralytic. 33 Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga: May isang tao, na puno ng sangbahayan, na nagtanim ng isang ubasan, at binakuran niya ng mga buhay na punong kahoy sa palibot, at humukay roon ng isang pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang bantayan, at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. Exploring the Meaning of Matthew 11 By Rev. Matthew 27:3 - Nang magkagayo'y si Judas, na nagkanulo sa kaniya, pagkakitang siya'y nahatulan na, ay nagsisi, at isinauli ang tatlongpung putol na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The conjunction joins Matthew 6:33 to verses that start as early as Matthew 6:25 and ends with Matthew 6:34 which goes one verse beyond the short portion that is quoted. Wealth … Continue reading "Commentary on Matthew 6:24-34" 2 At narito, dinala nila sa kaniya ang isang lumpo, na nakahiga sa isang higaan: at nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, laksan mo ang iyong loob; ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. 34 At nang malapit na ang panahon ng pamumunga, … Matthew 6:9 Or Let your name be kept holy, or Let your name be treated with reverence; Matthew 6:10 Or Let your kingdom come, let your will be done; Matthew 6:11 Or our bread for tomorrow; Matthew 6:13 Or the evil one; some manuscripts add For yours is the kingdom and the power and the glory, forever. You cannot serve God and mammon. Matthew 7 Judging Others. Jesus said to his disciples: "No one can serve two masters. In this regard, he operates in the spirit of the prophet Amos. 2. Commentary on Matthew 6:19-24 (Read Matthew 6:19-24) Worldly-mindedness is a common and fatal symptom of hypocrisy, for by no sin can Satan have a surer and faster hold of the soul, under the cloak of a profession of religion. Matthew 6:24. This is often reflected in our attitude towards our material possessions. 24 “No one can serve two masters. Footnotes. The power of this alternative god is as real today as it was in the first century. Too often a demarcation line is laid between the material things in life and the spiritual things of God - between what we say and do in our Christian life, and what takes place during the rest of the time. 1 At lumulan siya sa isang daong, at tumawid, at dumating sa kaniyang sariling bayan. Matthew 6:24(NASB) Verse Thoughts. Chapter 11. And it came to pass when Jesus had finished instructing His twelve disciples, He passed on thence to teach and to preach in their cities. New International Version Update. That lets us know it is not a stand-alone verse. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 6 Mateo 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2) Gospel Reading - Matthew 6:24-34. 3 At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, nguni't hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? The Parable of the Tenants Matthew 21. Matthew 6:33 begins with the conjunction "but." 2 Sapagka't sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Dr. Ray Silverman .